Konceptet omkring online lagersalg

Der er mange måder adownloadt handle på via internettet. Man kan handle i de samme butikker, som man kan handle i fysisk, og dette kan netop være en sikker og tryg måde for mange mennesker. Man kender butikken og konceptet, og man er sikker på, at der ikke er noget svindel ved dette. Man kender måske også varerne og ved lige, hvad man skal have. De fysiske butikker har desuden indført princippet “Collect and Store”, hvor man kan bestille varen på nettet, hvorefter man betaler og henter i butikken. Det er en kombination af den traditionelle handel og internethandlen.

Så er der samtidig nogle firmaer, der kun har webshops. Udfordringen for disse firmaer er, at de kan være ukendte for forbrugeren, og forbrugeren bliver automatisk mere kritisk. Derudover findes sider som “Ebay” og “Amazon”, hvor privatpersoner sælger deres ting videre til andre personer.

Lagersalget kender man også fra den virkelige verden. Det, som umiddelbart kendetegner et lagersalg, er, at det er billigt, og dette kan der være flere grunde til. Det kan være fordi, at varerne er af en 2. sortering, ellers er der en anden grund til, at de ikke kan sælges til fuld pris. Måske er der en lille fejl, som for mange er ligegyldig. Men det kan også være, at firmaet opkøber konkursbo både nationalt og internationalt, hvorved det kan sælges billigt. Det giver samtidig et bredt sortiment og et stort udvalg. Men først og fremmest kan der ofte være mange penge at spare på ganske udmærkede varer. Der kan også tit findes varer, som er af et kendt mærke, og her kan der altså være ekstra mange penge at spare, hvis det foregår på et lagersalg. Når et lagersalg er online, er det faktisk det samme koncept, der gør sig gældende. Der kan sælges mange forskellige varer, men det fungerer som enhver anden webshop. Dog kan man være heldig at gøre sig nogle gode fund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *